120h

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym ECDL potwierdzającym nabyte kompetencje!

5

Program zajęć wypełnia 5 obszarów i pokrywa wszystkie 21 kompetencji cyfrowych zgodnie z ramą DIGCOMP

90%

90 procent stanowi dofinansowanie
10 procent to wkład własny wnoszony przez Organizatora

Projekt pt.  „Cyfrowa Wielkopolska – podnosimy kompetencje TIK osób pracujących”  skierowany jest do 192 uczestników (152 kobiet, 40 mężczyzn), którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe .
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 192 osób pracujących o niskich kwalifikacjach, poprzez udział w kursie z zakresu TIK. 


W ramach projektu oferujemy kompleksowy kurs komputerowy TIK na poziomie podstawowym. Kurs trwa 120 godzin szkoleniowych, realizowany jest przez 2-4 miesiące.

Program zajęć wypełnia 5 obszarów i pokrywa wszystkie 21 kompetencji cyfrowych (informatycznych i informacyjnych) zgodnie z ramą Digital Competence Framework (DIGCOMP).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, każdemu uczestnikowi zapewniany samodzielne komputerowe stanowisko pracy.

Projekt realizowany jest przez firmę NOA FUND SP. Z O.O. S.K.A. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie projektu - RPWP.08.02.00-30-0205/15-00. Wartość projektu stanowi równowartość: 879 900,00 pln, w tym dofinansowanie stanowi 90 % (791 910,00 pln).

 

 

Okres realizacji projektu to sierpień 2016 - marzec 2018. Rekrutacja będzie prowadzona do zebrania wymaganej liczby grup i uczestników projektu, jednak nie dłużej niż do lutego 2018.
Efektem projektu będzie podniesienie/nabycie kompetencji cyfrowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z powodu niskich kompetencji TIK, poprzez wyposażenie min. 173 osób o niskich kwalifikacjach (137 kobiet, 36 mężczyzn), w tym 50% grupy to osoby w wieku 50 + 30% pochodzące z obszarów wiejskich, w wiedzę z zakresu ramy DIGCOMP, możliwą do wykorzystania w sytuacjach zawodowych i prywatnych, zweryfikowaną wynikiem zewnętrznego egzaminu ECDL.

Udział w kursie dla uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.